20201102173732

ഓഫീസ് കെട്ടിടം

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, മിക്കവാറും എല്ലാ ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളും ആധുനിക നഗരങ്ങളിൽ ടേൺസ്റ്റൈൽ ഗേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.പ്രവേശന നിയന്ത്രണ ടേൺസ്റ്റൈൽ ഗേറ്റുകൾ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കാനും സമയബന്ധിതമായി ഫലപ്രദമായി പുറത്തുകടക്കാനും മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന നിലവാരവും ഫാഷനും മൊത്തത്തിലുള്ള നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.സാധാരണയായി, രണ്ട് തരം കാൽനടയാത്രക്കാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, ഒരാൾ ആന്തരിക ജീവനക്കാരൻ, മറ്റൊന്ന് പരിചയമില്ലാത്ത സന്ദർശകൻ.ആന്തരിക ജീവനക്കാർ സാധാരണയായി അംഗീകൃത ഐഡി കാർഡുകളോ മുഖം തിരിച്ചറിയൽ ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ അപരിചിതരായ സന്ദർശകർ രജിസ്ട്രേഷനായി അവരുടെ ഐഡി കാർഡുകൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.സാധാരണയായി, ഉപഭോക്താക്കൾ ഹൈ-എൻഡ് സ്വിംഗ് ഗേറ്റുകൾ (സ്പീഡ് ഗേറ്റുകൾ) അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശക സിസ്റ്റം ഉപകരണങ്ങളുള്ള ഹൈ-എൻഡ് ഫ്ലാപ്പ് ബാരിയർ ഗേറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും.അപരിചിതനായ സന്ദർശകൻ ഐഡി കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്‌ത ശേഷം, സന്ദർശക സിസ്റ്റം ഉപകരണം ഒരു ബാർകോഡുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക സന്ദർശക കാർഡ് യാന്ത്രികമായി പ്രിന്റ് ചെയ്യും, തുടർന്ന് അയാൾക്ക് ഈ താൽക്കാലിക സന്ദർശക കാർഡ് എടുത്ത് ടേൺസ്റ്റൈൽ ഗേറ്റിലൂടെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.ഇന്റലിജന്റ് AI സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ, കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ IC/ID കാർഡുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ മുഖം തിരിച്ചറിയൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.